robot likes cycling

Jason R. Clark Jason R. Clark

2018&chxr=0,0,49.4&chxs=0,10,0|1,10,0&chd=s:galmhjmmnibhcdjjgjecfhgabhzeyacfhgaefgehdgchebhfcfeaeibwxhkiaiziaiyjulbjgagakbhwebiiyyhcoowifgziaazhayaiyjdibimgygdjchwhahbikfchdpggeedibibbfiihtizglrjzhfjdkcjcgbhxhfbggakdhgbiaahbafajcyegkaioeedgdajfeddygbaifxlfecdaeddcfhtfyaiklgmedkfpeyitgyjhfydlcggeaiwkcyjgmdzjiljqiahidjkhdlhnekxgebmkqrkmcofjzclmgnbzyhaafndnmflimeiouglhppgpgegkfkiihkeghljjggjghfhhgphkhmflghhejfggjggighhfghgjdiggdeiehfifleljmbgjfghghmrhjkihmggjifihjeifnaghhkgnmogjjlihljkkjhjfilgfjoghkkihkfglipjkipilngkjkhmhjhkhliihjkecjhonfmhjfhjljelmgnhngcomnstfkhmiglimgnlmmklrhkgmhnhgkiqimfnhngljmimhnmhpggnjnmjkglhhikhnliiiljngjiillcjjitikgkhmjihjflfkfggkeihigldjemdjihgljfgfgkjgexgkdldkgilhiilhjbfgkjkfhgqhlebogkjlhijiebghnhhnhogjfkmhhhmilhmgmimkmjgjhmcoopggnillijjhhgjjnhmupwpmunonmamornoupvojlnakvmoxmwnyllrjjlrklqnwojlmojlmnmfllvjigmofmlggkkdiahhhhgjjgkjehasjeedffighffffgeedffgjihcexhgjighgfrkckkfldgflfhghffhhmegglllzlgifhgjkijggeihfhfeghgfjggjhmgfmhiihziiggggkijjffegkhljbfgjelynemekejgkhfkflgidigohilggdijghugljmclglmemgjeblfffgykkjnfllfljiidlgmgjfjguofjhlemfmjkgmelilgkekfmgekjgjhflnfnilhkfhiemmjmhenmnhfpggmflfjhkflflcwjflyvlmkjxhijdkglmhjezbwgjjdhhlkgeezndgndnwrubgjjyldgqwltzzldmjfflcydpemwoelifmkkdmcmleelfgllliugnclnlbmajlfidnhjfkkmcldkflytnaglwgmmelgkkemekhfbckdgekmcmenflfjjunhqngldlmekdngaofpeichbgcgaghjjkddegfdhfhhbbfhgadkfdfejdjehgjeegfycldfejgjedkjne9gkggmazlihfjdjrnenekelgifflglleaxcyzvbvggcemwmejfjglfjmpbifllglchokgnfngmaigpflnmfjgjggfkfidhfheghieifhcjhnfufkjjevfdideheheihfgfcjdgfkigiceiffhffieigjuhghifgfigdhlhfkjej&chm=o,0000ff,0, 1,3&chtt=max+speed+per+ride+(jason+r [filter]